תנאי שימוש

תנאי שימוש

אבטחת מידע

 אנו ב"שירביט" חברה לביטוח בע"מ מחוייבים על שמירת סודיות הנתונים והגנה על המידע האישי שבאתר זה.
 על כן, כל מידע שנמסר לנו נשמור בסודיות מוחלטת ואנו עושים בו שימוש לצרכים להם נמסר לנו המידע.
 מטרת המידע המובא במסמך זה, הינה לאפשר לך להבין את מדיניות שמירת המידע וההגנה על הפרטיות של "שירביט".
 "שירביט" עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לצורך זה, "שירביט" משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, כגון:
1. פרוטוקולSecure Socket Layer) SSL ) שהינו הסטנדרט המקובל היום בהעברת מידע מאובטח באינטרנט. פרוטקול SSL מאפשר לדפדפן שלך לתקשר עם האתר שלנו ובאופן בלתי נראה להקים ערוץ תקשורת מוצפן. לאחר הקמת ערוץ זה, הגולש יכול להעביר מידע אישי באופן מאובטח- ניתן לדעת כי המידע שהינכם מעבירים מוצפן, כאשר מופיעה תמונת מנעול בתחתית מסך מילוי הפרטים. בזמן שהקישור אינו מאובטח, המנעול פתוח או אינו מופיע כלל. הליך ה - SSL נבדק ואושר לשימוש על ידי חברות כרטיסי האשראי .
2. חתימה דיגיטלית - חתימה דיגיטלית נועדה לוודא שלמות המידע ומהווה מנגנון מניעת התכחשות. לדוגמא, וידוא שמסמכים לא נערכו מחדש ולא שונו לאחר החתימה. בנוסף, חתימה דיגיטלית מאפשרת התקשרות בטוחה בין הגולשים לאתר החברה.
3. כמו כן, אימצה "שירביט" כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל.
 למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת "שירביט" באמצעי אבטחה סבירים, "שירביט" לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.
"שירביט" שומרת לעצמה הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.
 האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשבך מוטלת על המשתמש בלבד, ע"י התקנת כלי אנטיויורס ועדכונו השוטף.
 על אף ש"שירביט" עושה כל מאמץ בכדי להבטיח את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע באתר עדיין יתכן שבמידע המוצג באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, "שירביט" לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה.
 בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדיה המידע המחייב.

הונאה מקוונת- Phishing

הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מ"שירביט" או מחברה מוכרת אחרת אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה "שירביט" ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל.

מסירת מידע אישי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הינך מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר יימסר על ידך באמצעות האתר נמסר מרצונך החופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על ידך, מהווה הסכמה מצידך להתיר לחברה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידך, בכפוף לכל דין, לרבות קבלת דברי דואר ודואר אלקטרוני הכוללים, בין היתר, מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או על מנת להציע לך ולבני משפחתך, על ידי החברה ובין אם מצד ג' כלשהו עימו תשתף החברה פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א 1981 , מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך ואת משפחתך . במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת . כמו כן, הינך מאשר ומסכים בזאת, כי החברה תהיה רשאית לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים שונים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו, כל זאת בכפוף לתנאי שמירת הפרטיות.

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניותו זו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה.
עם זאת, "שירביט" שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון או כל רשות מוסמכת אחרת.

כשירות המשתמש באתר

 העסקאות המוצעות באתר זה אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו כשיר ו/או אינו אזרח ישראלי
 המשתמש הינו בעל תעודת זהות תקפה.
 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 משתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

כללי

 החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי עצם השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצידך לתנאי שימוש אלה ולכל שינוי שיבוצע בהם על ידי החברה והם יחולו על כל שימוש באתר שיעשה על ידך, לרבות מסירת מידע ורכישה.
 הקשר עם סוכן הביטוח שלך הינו חשוב ביותר ועל כן, חשוב כי תיידע אותו בדבר פנייתך ו/או רכישתך באתר .
 אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר – מטעמי נוחות הניסוח הינו בלשון זכר, ולעיתים ביחיד ולעיתים ברבים, אך הוא מתייחס גם לנקבה, גם לרבים וגם ליחיד, בהתאמה.

 

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור