הנחיות להגשת תביעה

מבוטח/ת יקר/ה,

על מנת להקל עליך בהליך בירור וישוב התביעה, להלן פירוט ההליך והנחיות בדבר אופן הפעולה המתבקש ממך:
 1. תהליך זה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום בחברה ,ניתן את הטופס להוריד מאתר האינטרנט של החברה בקישור הבא תחת לשונית: תביעות
 2. על מנת לזרז ההליך, נבקשך להקפיד על מסירת כתובת המייל או מס' הפקס אליו ניתן יהיה לשלוח הודעות בהמשך.
 3. במסגרת הליך בירור התביעה קיימת אפשרות למינוי שמאי, בכפוף לחוזר ביטוח 2007-1-8 "שמאות ביטוח רכב" מיום 29/4/2007 (להלן - חוזר השמאות), ו/או כל מומחה אחר, אשר החברה תיעזר בהם לצורך הטיפול וסילוק התביעה. זכותך להיות מיוצג/ת או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה.
 4. הליך בירור התביעה יתבצע בהתאם ובכפוף למערכת הכללים וטבלת המועדים של החברה המופיעים אף הם באתר האינטרנט של החברה.
 5. יש להמציא בהקדם האפשרי את המסמכים המצוינים בטופס דרישת המסמכים, בהתאם לסוג הענף או התביעה
  (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה).
 6. תשומת ליבך כי תביעתך לתגמולי ביטוח מתיישנת, בכפוף להוראות הדין, כעבור 3 שנים ממועד האירוע. הגשת תביעה לחברתנו אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות אלא רק הגשת תביעה לבית משפט.

 

1. פירוט הליך בירור ויישוב תביעה (רכב רכוש)

 1. מסלול הגשת תביעה בגין נזק חלקי:

ישנם שני מסלולים בהם ניתן להגיש את התביעה -
א) מסלול מוסך הסדר:
יש להכניס את הרכב למוסך הסדר, ולהמציא טופס תביעה ממולא וחתום (כמצוין לעיל). רשימת מוסכי ההסדר נמצאת באתר האינטרנט של החברה.
במוסך הסדר תהנה/י מהטבות, כגון רכב חלופי מיום תחילת התיקון ועד גמר התיקון (בכפוף ובהתאם לתנאי הפוליסה, המופיעים גם באתר האינטרנט של החברה), תשלום השתתפות עצמית מוקטנת, לא תצטרך/כי לשאת במלוא ערך התיקון אלא לשלם ההשתתפות העצמית המוקטנת (וזאת בכפוף למספר אישור הסדר שהונפק ע"י הסניף המטפל).
מיד עם הכנסת הרכב למוסך, יש להודיע לסניף המטפל ו/או לסוכן הביטוח, וזה ידאג לקבל מהחברה מספר אישור הסדר. בנוסף, יש לזמן שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה (הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של החברה) ו/או לפעול בכפוף לחוזר השמאות כאמור בדף "הסבר ומידע כללי בנוגע לבחירת שמאי והליך שומה" בפוליסת הביטוח (המופיעה גם באתר האינטרנט של החברה).
עם גמר תיקון הרכב, יש לשלם למוסך השתתפות עצמית מוקטנת ו/או תשלום עבור כינון הפוליסה, ולהחזיר את הרכב החלופי למקום שבו משכת את הרכב.
במידה וקיימת תביעה בגין ירידת ערך, החברה תפעל לתשלום בגין ירידת הערך בכפוף לתנאי הפוליסה.
באם מסיבה כלשהי לא ניתן מספר אישור להסדר, ניתן לתקן הרכב במסגרת מוסכי ההסדר וליהנות מהטבות המצוינות לעיל, אולם במקרה זה יהיה עליך לשלם את מלוא עלות תיקון הרכב במוסך בהמחאה דחויה ל-90 ימים. כמו כן, יהיה עליך להעביר את חשבוניות תיקון הרכב לשמאי לשם הוצאת דו"ח שמאי (ניתן להעביר באמצעות הסניף המטפל ו/או סוכן הביטוח). המחאתנו תוצא בכפוף להמצאת כל המסמכים שנדרשו.
 
ב) מסלול שאינו מוסך הסדר:
יש להכניס את הרכב למוסך שנבחר על ידך, ולהמציא טופס תביעה ממולא וחתום (כמצוין לעיל).
מיד עם הכנסת הרכב למוסך, יש להודיע לסניף המטפל ו/או לסוכן הביטוח. בנוסף, יש לזמן שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה (הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של החברה) ו/או לפעול בכפוף לחוזר השמאות כאמור בדף "הסבר ומידע כללי בנוגע לבחירת שמאי והליך שומה" בפוליסת הביטוח (המופיעה גם באתר האינטרנט של החברה).
טרם תיקון הרכב יש לוודא כי התיקון ייעשה בהתאם להנחיות השמאי.
 
עם גמר התיקון יש להעביר בהקדם האפשרי חשבונית תיקון. במידה והינך מקזז מע"מ תשומות מול שלטונות המע"מ בגין רכב זה, יש להעביר העתק חשבונית (ניתן להעביר באמצעות הסניף המטפל ו/או סוכן הביטוח). המחאתנו תוצא בכפוף להמצאת כל המסמכים שנדרשו.

 
 1. מסלול הגשת תביעה במקרה של אובדן כללי או אובדן להלכה (בכפוף לתנאי הפוליסה):

 1. יש להכניס את הרכב למוסך הסדר או כל מוסך שנבחר על ידך, ולהמציא טופס תביעה ממולא וחתום (כמצוין לעיל).
  מיד עם הכנסת הרכב למוסך, יש להודיע לסניף המטפל ו/או לסוכן הביטוח. בנוסף יש לזמן שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה (הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של החברה) ו/או לפעול בכפוף לחוזר השמאות כאמור בדף "הסבר ומידע כללי בנוגע לבחירת שמאי והליך שומה" בפוליסת הביטוח (המופיעה גם באתר האינטרנט של החברה).
 2. באם השמאי מכריז על הרכב כאובדן כללי, יש לדאוג להוציא מהרכב את החפצים האישיים, שאינם חלק אינטגראלי מהרכב. שרידי הרכב יועברו על ידי החברה למגרשי המכוניות, אשר לחברה קיים הסכם עימם.
 3. התשלום ייקבע על-פי מחירון לוי יצחק התקף למועד מקרה הביטוח על כל המשתנים, וירידות ערך שנקבעו בעבר ככל שהיו, ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים ושני מפתחות הרכב.
 4. הפוליסה תמוצה. דהיינו, באם קיים חוב כלשהו, כלפי החברה הסכום יקוזז מסך כל תגמולי הביטוח.
   
 1. גניבת רכב או גניבה ומציאת רכב

 1. יש להעביר טופס תביעה בגין גניבת רכב, בצרוף אישור משטרה.
 2. רכב חלופי יועמד לרשותך בהתאם ובכפוף לתנאי הפוליסה.
 3. ישלח חוקר מטעם החברה לבדיקת נסיבות האירוע.
 4. אם ימצא הרכב, בטרם חלוף תקופת ההמתנה הרשומה בפוליסה, יש להודיע על כך בהקדם האפשרי לחברה.
 5. במידה והרכב הנמצא ניזוק, יש להעביר את הרכב למוסך (כמצוין במסלול מוסך הסדר, ניתן להשתמש במוסכי הסדר וכך ליהנות מהנחה בתשלום השתתפות עצמית ורכב חלופי, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה). במקרה של תיקון נזקים לאחר גניבה, יש לשלם את מלוא עלות התיקון למוסך בהמחאה דחויה ל-90 יום.
  עם כניסת הרכב למוסך, יש להודיע לסניף המטפל ו/או לסוכן הביטוח. בנוסף יש לזמן שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה (הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של החברה) ו/או לפעול בכפוף לחוזר השמאות כאמור בדף ההסבר "הסבר ומידע כללי בנוגע לבחירת שמאי והליך שומה" בפוליסת הביטוח (המופיעה גם באתר האינטרנט של החברה).
 6. עם גמר התיקון, יש למסור לחברה בהקדם האפשרי חשבונית תיקון. במידה והינך מקזז מע"מ תשומות מול שלטונות המע"מ בגין רכב זה, יש להעביר העתק חשבונית (ניתן להעביר באמצעות הסניף המטפל ו/או סוכן הביטוח). המחאתנו תוצא בכפוף להמצאת כל המסמכים שנדרשו.
 7. במידה והרכב לא ימצא בחלוף תקופת ההמתנה המצוינת בפוליסה, ישולם ערך הרכב ע"פ מחירון לוי יצחק, התקף למועד מקרה הביטוח, על כל המשתנים, וירידות ערך שנקבעו בעבר ככל שהיו, ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים ושתי מפתחות הרכב.
 8. הפוליסה תמוצה. דהיינו, אם קיים חוב כלשהו, הסכום יקוזז מסך הכל תגמולי הביטוח.

  

פירוט המסמכים שיש להמציא בשלב ראשון לחברה:

 • אישור משטרה.
 • רישיונות הרכב
 • מפתחות הרכב לרבות שלטים ומפתחות רזרביים.
 • אישור הסכמה למסירת מידע ממשרד הרישוי ( ישלח באמצעות החברה)
 • תדפיס רשיון הרכב (טופס 1010) ללא עיקולים.
 • ייפוי כוח להעברת בעלות (חתום על ידי עורך דין ).
 • חשבונית, הזמנה ו/או זיכרון דברים בעת רכישת הרכב.
 • חשבונית מיגון או מפרט טכני של מערכת האזעקה ו/או אישור מיגון.
 • תדפיס היסטוריה מהמוסך או 3 טיפולים אחרונים.
 • מסמכים המעידים על התקנת אביזרים נוספים ברכב, לרבות רדיו טייפ.
 • במקרה של שעבוד, יש לקבל התחייבות מהבנק על הסרת השיעבוד בהתאם.
 • במקרה של רכב פטור ממיסים, יש לקבל אישור מתאים מהמכס או ביטוח לאומי או משרד הביטחון.
 • העתק הצעת ביטוח.
 • אישורי העדר תביעות בכפוף להצהרתך ביום כריתת חוזה ביטוח.
בהמשך בירור התביעה ייתכן שתידרש להמציא לחברה מסמכים נוספים לפי דרישתה.                                                                                                                                                                                                                                                                    
 1. תביעות צד ג':

תיקון נזקי צד ג' במסגרת מוסכי הסדר-

בחברתנו קיים מסלול מיוחד לסילוק תביעות צד ג' במסגרת מוסכי הסדר, במקרים בהם קיימת אחריות מוחלטת של מבוטחנו ואישורו לטיפול בתביעה. יש לפנות למחלקת תביעות צד ג' בחברה (במייל ו/או בטלפון המופיעים באתר האינטרנט של החברה) מיד עם קרות הנזק ולהמציא טופס תביעה (המופיע באתר האינטרנט שלה החברה). ע"פ נסיבות האירוע תיבדק זכאות לתיקון הרכב במסגרת הסדר מוסכים ויינתן מספר אישור להסדר. ההטבה לתובעים צד ג', המתקנים במסגרת הסדר מוסכים, הינה בהעמדת רכב חלופי למלוא תקופת התיקון ותשלום למוסך ישירות ע"י חברתנו. אם קיימת ירידת ערך, החברה תפעל לתשלום בגין ירידת הערך בכפוף להמצאת כל המסמכים שנדרשו.
 

תיקון נזקי צד ג' שלא במסגרת מוסכי הסדר-

יש להעביר לחברתנו טופס תביעה בצרוף דו"ח שמאי ותמונות הנזק, אישור אי הגשת תביעה מטעם החברה המבטחת וחשבוניות בדבר תיקון הרכב, ותשלום שכ"ט שמאי.
לתשומת ליבך אין החברה מתחייבת לשלם שכר טרחה בכל סכום.ישולם שכר טרחה עד לסכום סביר ומקובל.
חברתנו תבדוק את נושא האחריות והנזקים הנטענים.
במקרה של מחלוקת בדבר הנזקים, החברה שומרת לעצמה זכות לבדוק את הרכב נשוא התביעה. התשלום ייעשה בכפוף לאישור מבוטחנו ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.                                                                                                                              

2. פירוט הליך בירור ויישוב תביעה בנושא ביטוח דירות:


 
מוקד נזקי מים - 5855*
 
מבוטח/ת יקר/ה,
על מנת להקל עליך בהליך בירור וישוב התביעה, להלן פירוט ההליך והנחיות בדבר אופן הפעולה המתבקש ממך:
 1. תהליך זה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום בחברה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה: www.shirbit.co.il
 2. על מנת לזרז ההליך, נבקשך להקפיד על מסירת כתובת המייל או מס' הפקס אליו ניתן יהיה לשלוח הודעות בהמשך.
 3. במסגרת הליך בירור התביעה קיימת אפשרות למינוי שמאי ו/או כל מומחה אחר, אשר החברה תיעזר בהם לצורך הטיפול וסילוק התביעה. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה.
 4. הליך בירור התביעה יתבצע בהתאם ובכפוף למערכת הכללים וטבלת המועדים של החברה (המופיעות אף הן באתר האינטרנט של החברה).
 5. יש להמציא בהקדם האפשרי את המסמכים המצוינים בטופס דרישת המסמכים (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה).
 6. בכל מקרה של תביעה בגין אירוע פלילי ו/או נזק בזדון ו/או אובדן, יש להודיע למשטרה ולהמציא אישור מתאים.
 7. במקרה של נזקי אש, אשר בו הופעלו שרותי כיבוי, יש להמציא אישור מכבי אש.
 8. בסמוך לקבלת טופס התביעה ואישור המשטרה ו/או מכבי אש, יישלח מומחה לבדיקת הנזק. במידה שהחברה תיעזר במומחה לשם בירור התביעה (למעט במקרה של חקירה סמויה), תימסר לך על כך הודעה מראש והסבר לתפקידו של המומחה. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה. בהתאם לנסיבות, תתבקש להמציא מסמכים על פי בקשת המומחה.
 9. בהתאם לנסיבות תתבקש להמציא מסמכים שונים ע"פ בקשת המומחה.
 10. לאחר המצאת המסמכים והעברתם לחברה (ניתן להעביר באמצעות הסניף המטפל ו/או סוכן הביטוח) ולאחר השלמת בדיקתם על ידי המומחה, יוכן דו"ח המומחה.
 11. התשלום יערך בהתאם לדו"ח זה ובכפוף להמצאת כל המסמכים שנדרשו.
 12. אם קיים חוב כלפי החברה, הסכום יקוזז מתגמולי הביטוח.

 

3. תביעה בנושא ביטוח תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, נכות צמיתה וביטוח חיים:

על מנת להקל עליך בהליך בירור וישוב התביעה, להלן פירוט ההליך והנחיות בדבר אופן הפעולה המתבקש ממך:
 1. הליך זה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום בחברה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה: www.shirbit.co.il
 2. על מנת לזרז את הטיפול בתביעה, נבקשך להקפיד על מסירת כתובת המייל או מס' הפקס אליו ניתן יהיה לשלוח הודעות בהמשך.
 3. במסגרת הליך בירור התביעה קיימת אפשרות למינוי מומחה, אשר החברה תיעזר בו לצורך הטיפול וסילוק התביעה. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה.
 4. הליך בירור התביעה יתבצע בהתאם ובכפוף למערכת הכללים וטבלת המועדים של החברה (המופיעות אף הן באתר האינטרנט של החברה).
 5. יש להמציא בהקדם האפשרי את המסמכים המצוינים בטופס דרישת המסמכים, בהתאם לסוג הענף או התביעה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה).
   

תביעות בגין אובדן כושר עבודה:

יש להמציא -
 1. טופס תביעה מפורט בדבר נסיבות הארוע המחלתי או התאונתי.
 2. אישורי אי כושר מרופא מומחה בתחום הרלוונטי, אישורי היעדרות מהמעביד.
 3. תיעוד רפואי מפורט הקשור לארוע הנדון , לרבות דוחות אשפוז, מיון וסיכומי מחלה מבית חולים.
במידה וקיים צורך בבדיקת עברך הרפואי, תתבקש לחתום על כתב שיחרור מסודיות רפואית, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.
קיימת אפשרות כי תזומן לבדיקה ע"י מומחה רפואי בתחום הנדרש.
התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, בניכוי ימי המתנה כמצוין בפוליסה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.

 

תביעה בגין נכות צמיתה:

בכל תביעה יש להמציא תיעוד רפואי מלא בצרוף דו"ח רפואי עדכני נכון ליום הגשת התביעה בגין הנכות. באם מדובר בתאונת עבודה, יש להמציא בנוסף גם את מסמכי המוסד לביטוח לאומי (פרוטוקולים קריאים של הוועדות הרפואיות השונות). אין לראות באמור לעיל כי קביעות של המוסד לביטוח לאומי מחייבות את החברה, אלא אם צוין אחרת בפוליסה.
התיעוד ייבדק ע"י החברה. קיימת אפשרות כי תזומן לבדיקה ע"י מומחה רפואי בתחום הנדרש.
במידה וקיים צורך בבדיקת עברך הרפואי, תתבקש לחתום על כתב שחרור מסודיות רפואית, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.                                                                                                                                                      

תביעה בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל:

מבוטח/ת יקר/ה,
הרינו מתכבדים לאשר קבלת תביעתך, בגין ארוע מיום ___________. תביעתך התקבלה במשרדנו ביום ____________, ומספר תביעתך הינו ______________.
על מנת להקל עליך בהליך בירור וישוב התביעה, להלן פירוט ההליך והנחיות בדבר אופן הפעולה המתבקש ממך:
 1. תהליך זה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום בחברה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה: www.shirbit.co.il ובצרוף העתק פוליסה בתוקף ליום הארוע.
 2. על מנת לזרז ההליך, נבקשך להקפיד על מסירת כתובת המייל או מס' הפקס אליו ניתן יהיה לשלוח הודעות בהמשך.
 3. במסגרת הליך בירור התביעה קיימת אפשרות למינוי מומחה, אשר החברה תיעזר בו לצורך הטיפול וסילוק התביעה. זכותך להיות מיוצג/ת או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה.
 4. הליך בירור התביעה יתבצע בהתאם ובכפוף למערכת הכללים וטבלת המועדים של החברה (המופיעות אף הן באתר האינטרנט של החברה).
 5. יש להמציא בהקדם האפשרי את המסמכים המצוינים בטופס דרישת המסמכים, בהתאם לסוג הענף או התביעה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה).
 6. התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.
 7. במידה וקיים צורך בבדיקת עברך הרפואי, תתבקש/י לחתום על כתב שיחרור מסודיות רפואית, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.

 

תביעה בגין אובדן מטען בחו"ל:

יש להמציא מסמכים ראשוניים כדלקמן
 1. טופס תביעה מפורט הכולל תיאור נסיבות הארוע ורשימה מפורטת של החפצים הנתבעים.
 2. אישור משטרה ממקום הארוע.
 3. קבלות קניה ו/או כל אסמכתא הקיימת בגין הרכוש הנתבע.
 4. במידה והמטען אבד, כאשר היה בחזקת חברת התעופה, יש להמציא אישור מתאים מחברת התעופה, להגיש תביעה כנגד חברת התעופה, ולהמציא לחברתנו את פירוט התגמולים ששולמו על ידי חברת התעופה.
מלבד מסמכים אלו, יתכן ותתבקש/י להמציא מסמכים נוספים .

 

תביעה בגין החזר הוצאות רפואיות:

יש להמציא מסמכים ראשוניים כדלקמן:
דו"ח רפואי בצרוף אבחנה רפואית ברורה מרופא מטפל בחו"ל.
 1. קבלות ו/או חשבוניות בגין התשלומים לגורמים הרפואיים בחו"ל.
 2. קבלות ו/או חשבוניות בגין רכישת תרופות.
מלבד מסמכים אלו, יתכן ותתבקש/י להמציא מסמכים נוספים .

 

תביעה בגין אישפוז בחו"ל:

בכל מקרה של אישפוז בבי"ח בחו"ל, יש ליצור קשר בהקדם האפשרי עם מרכז הסיוע המצוין בפוליסה, המתמחה במתן שירותים בשעת מצוקה זו. במרכז הסיוע תקבל/י הנחיות מדויקות לפעולה בכל הכרוך באישפוז והתשלום לבית החולים, בכל בעיה ובזמן אמת. והכל בכפוף לתנאי הפוליסה.
כמו כן, יש להמציא מסמכים ראשוניים כדלקמן:
 1. דו"ח קבלה לחדר מיון = Admitance Report.
 2. דו"ח שיחרור מבי"ח = Discharge Summary .
התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו, ישירות לבית החולים בחו"ל.
במידה והתשלום לבית החולים נעשה על ידך, התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.

 

תביעה בגין תאונות אישיות במסגרת פוליסת נסיעות לחו"ל:

הכיסוי הינו עבור נכות צמיתה ו/או מוות כתוצאה מתאונה שארעה בחו"ל בלבד.
כמו כן, יש להמציא מסמכים ראשוניים כדלקמן:
תיעוד רפואי ממקום הארוע בחו"ל.
 1. בכל תביעה יש להמציא תיעוד רפואי מלא, בצרוף דו"ח רפואי עדכני נכון ליום הגשת התביעה בגין נכות.
 2. באם מדובר בתאונת עבודה, יש להמציא בנוסף את מסמכי המוסד לביטוח לאומי (פרוטוקולים קריאים של הוועדות הרפואיות השונות). אין לראות באמור לעיל כי קביעות של המוסד לביטוח לאומי מחייבות את החברה, אלא אם צוין אחרת בפוליסה.
התיעוד ייבדק ע"י החברה. קיימת אפשרות כי תזומן/ני לבדיקה ע"י מומחה רפואי בתחום הנדרש.

 
התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.

 

תביעה בגין מקרה מוות:

על היורשים החוקיים ו/או המוטבים ע"פ הפוליסה , או מי מטעמם להמציא –
 1. צו ירושה ו/או צו קיום צוואה מאושר כדין – זאת כאשר לא נקבעו בפוליסה מוטבים , או כאשר נקבעו בפוליסה כמוטבים היורשים החוקיים.
 2. תעודת פטירה המציינת את סיבת המוות.
 3. תיעוד רפואי מלא כולל דוחות אישפוז ומיון (באם קיימים) בשל הארוע.
במידה וקיים צורך בבדיקת העבר הרפואי של המבוטח, יתבקשו היורשים החוקיים ו/או המוטבים ע"פ הפוליסה לחתום על כתב שיחרור מסודיות רפואית של המבוטח, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.
התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.                                                                                                                                                                                                       
 

תביעה בנושא ביטוח בריאות (במסגרת פוליסת בריאות לתמיד - פוליסה שאינה משווקת כיום):

מוקד "ביקורופא" (לקבלת טיפולים ברפואה אלטרנטיבית) - 1-800-225-006

 
מבוטח/ת יקר/ה,
על מנת להקל עליך בהליך בירור וישוב התביעה, להלן פירוט ההליך, וכן הנחיות בדבר אופן הפעולה המתבקש ממך:
 1. תהליך זה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום על ידך ו/או בא כוחך בחברה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה: www.shirbit.co.il).
 2. על מנת לזרז ההליך, נבקשך להקפיד על מסירת כתובת המייל או מס' הפקס אליו ניתן יהיה לשלוח הודעות בהמשך.
 3. במסגרת הליך בירור התביעה קיימת אפשרות למינוי מומחה, אשר החברה תיעזר בו לצורך הטיפול וסילוק התביעה. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה.
 4. הליך בירור התביעה יתבצע בהתאם ובכפוף למערכת הכללים וטבלת המועדים של החברה (המופיעות אף הן באתר האינטרנט של החברה).
 5. יש להמציא בהקדם האפשרי את המסמכים המצוינים בטופס דרישת המסמכים, בהתאם לסוג הענף או התביעה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה).
 6. התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.
 7. במידה וקיים צורך בבדיקת עברך הרפואי, תתבקש/י לחתום על כתב שיחרור מסודיות רפואית, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.

 

מה לעשות כאשר נזקקים לניתוח?

יש ליצור קשר מידי עם מוקד שרות הלקוחות או מחלקת התביעות של החברה.
המבוטח/ת ו/או בא כוחו/ה יצרף לטופס התביעה את כל המסמכים הרלוונטים הקשורים לניתוח.
לאחר בחירת הרופא המנתח, יש להעביר לחברה את שמו, הסכמתו לביצוע הניתוח ומכתב המכיל את כל פרטי תולדות המחלה וסוג הניתוח.
לאחר בדיקת הזכאות תשלם החברה ישירות לבית החולים עבור שירותיו ואילו את שכר המנתח ישלם המבוטח ויקבל החזר תמורת הקבלה ו/או חשבונית מס על פי הסכום שחברת הביטוח משלמת למנתח מקביל בתחום הספציפי ע"פ תעריף שר"פ הדסה.
במקרה ותזדקק לניתוח באופן דחוף עליך להודיע לבית החולים ולמנתח כי הנך מבוטח בביטוח רפואי בחברתנו בהזדמנות הראשונה יש להודיע על הניתוח למוקד שרות הלקוחות או למחלקת התביעות של חברתנו בהתאם לר"מ.

 

מה לעשות כשצריך השתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל?

מייד עם היוודע הצורך בהשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל , ליצור קשר עם מחלקת התביעות בחברתנו בטלפון 09-8922228 ואנשי המחלקה ידריכו אותך אישית בתהליך התביעה במקרה השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל .
הנחיות למבוטחי פוליסת"MORE בריאות'':

 
על מנת להקל עליך בהליך בירור וישוב התביעה, להלן פירוט ההליך, וכן הנחיות בדבר אופן הפעולה המתבקש ממך:
 1. תהליך זה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום על ידך ו/או בא כוחך בחברה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה: www.shirbit.co.il).
 2. על מנת לזרז ההליך, נבקשך להקפיד על מסירת כתובת המייל או מס' הפקס אליו ניתן יהיה לשלוח הודעות בהמשך.
 3. במסגרת הליך בירור התביעה קיימת אפשרות למינוי מומחה, אשר החברה תיעזר בו לצורך הטיפול וסילוק התביעה. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה.
 4. הליך בירור התביעה יתבצע בהתאם ובכפוף למערכת הכללים וטבלת המועדים של החברה (המופיעות אף הן באתר האינטרנט של החברה).
 5. יש להמציא בהקדם האפשרי את המסמכים המצוינים בטופס דרישת המסמכים, בהתאם לסוג הענף או התביעה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה).
 6. התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.
 7. במידה וקיים צורך בבדיקת עברך הרפואי, תתבקש/י לחתום על כתב שיחרור מסודיות רפואית, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.
 8. התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.

 

מה לעשות כשצריך השתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל:

מייד עם היוודע הצורך בהשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל , ליצור קשר עם מחלקת התביעות בחברתנו בטלפון 09-8922228 ואנשי המחלקה ידריכו אותך אישית בתהליך התביעה במקרה השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל .

 

תאונות אישיות:

תביעה בגין נכות צמיתה -
בכל תביעה יש להמציא תיעוד רפואי מלא בצרוף דו"ח רפואי עדכני נכון ליום הגשת התביעה בגין נכות. באם מדובר בתאונת עבודה, יש להמציא בנוסף את מסמכי המוסד לביטוח לאומי (פרוטוקולים קריאים של הוועדות הרפואיות השונות). אין לראות באמור לעיל כי קביעות של המוסד לביטוח לאומי מחייבות את החברה, אלא אם צוין אחרת בפוליסה.
התיעוד ייבדק ע"י החברה.
קיימת אפשרות כי תזומן לבדיקה ע"י מומחה רפואי בתחום הנדרש.
 
תביעה בגין מקרה מוות -
על היורשים החוקיים ו/או המוטבים ע"פ הפוליסה או מי מטעמם להמציא צו ירושה ו/או צו קיום צוואה מאושר כדין –זאתכאשר לא נקבעו בפוליסה מוטבים , או כאשר נקבעו בפוליסה כמוטבים היורשים החוקיים.
 
יש להמציא תעודת פטירה המציינת את סיבת המוות.
יש להמציא תיעוד רפואי מלא כולל דוחות אישפוז ומיון (באם קיימים) בשל הארוע.
במידה וקיים צורך בבדיקת העבר הרפואי של המבוטח, יתבקשו היורשים החוקיים ו/או המוטבים ע"פ הפוליסה לחתום על כתב שיחרור מסודיות רפואית של המבוטח, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.

פיצוי בעת אישפוז בבית חולים:
בנוסף לטופס התביעה, יש להמציא דוח אישפוז מבית החולים.

 
סל תרופות מורחב:
יש לפנות לחברה טרם רכישת התרופה ולהציג מרשם לתרופה שאינה כלולה בסל הבריאות ולקבל מהחברה אישור לרכישת התרופה .
לאחר קבלת האישור מהחברה, החברה תספק למבוטח את התרופה ו/או תשפה אותו בכפוף להמצאת חשבונית מס מתאימה ובניכוי ההשתתפות העצמית ו/או תשלם ישירות לנותן השרות.

 
בטחון לבריאות – פצוי למקרה גילוי מחלה קשה:
יש להמציא תוצאות בדיקות אבחנתיות של המחלה/ות בצרוף תיעוד רפואי מלא.


הנחיות להגשת תביעה על ידי נפגעי גוף בתאונות דרכים

 כללי
אדם שנגרמו לו נזקי גוף בתאונת דרכים, עקב מעורבות רכב, אשר היה מבוטח ב"שירביט חברה לביטוח בע"מ" (להלן:" החברה") בפוליסת ביטוח חובה, במועד התאונה, יפנה בתביעה למחלקת תביעות רכב חובה בחברה (להלן: "מחלקת תביעות חובה") כפי שיפורט להלן.
 
אמצעי דיווח
 
1.      מומלץ לדווח על התאונה במישרין למחלקת תביעות חובה באחד האמצעים הבאים:
בדואר :
 
לכתובת:  "שירביט חברה לביטוח בע"מ", מחלקת תביעות חובה, ת.ד.6137 נתניה 42161. 
בפקס: 076-8622354
טלפונית : בימים א, ב, ד, ה, בין  השעות 13:00 – 8:00
למס' טלפון :  076-8622394
דואר אלקטרוני: matat@shirbit.co.il
 
2.       ניתן לדווח גם לסניפי החברה או לסוכן הביטוח.
 
מועד ואופן הדיווח
 
1.       הטיפול בתביעה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום בחברה.
2.       מומלץ  לדווח על פגיעת נזקי גוף בתאונת דרכים למחלקת תביעות חובה מייד בסמוך לאחר התאונה.
3.       את טופס התביעה  ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה (www.shirbit.co.il), או לקבלו על ידי פניה למחלקת תביעות חובה.  
4.       לייעול הטיפול בתביעה, יש להקפיד על מסירת מלוא הפרטים, לרבות: שם מדויק, כתובת למשלוח דברי דואר (לרבות מיקוד), טלפונים ליצירת קשר, מספר פקס או כתובת דואר אלקטרוני אליהם ניתן לשלוח הודעות מהחברה ופרטי רכבים נוספים המעורבים בתאונה.
5.       לטופס ההודעה יש לצרף אישור משטרה ממוחשב בו פרטי הרכב המבוטח בחברה ופרטי נפגעי גוף.
 
המידע והמסמכים הנדרשים
 
נהג ו/או מבוטח
 
1.       בנוסף לטופס התביעה, נהג ו/או מבוטח שרכבו היה מעורב בתאונת דרכים בה נגרמו נזקי גוף, ימציא למחלקת תביעות חובה:
2.       אישור משרד הרישוי המעיד על תוקף רישיונו במועד התאונה.
3.       עותק תעודת חובה משולמת ובתוקף ליום התאונה.
4.       מסמכים להוכחת נזקים לרכב המעורב ו/או דו"ח שמאי.
 
כל נפגע גוף בתאונת דרכים
 
בנוסף לטופס תביעה ולמפורט לעיל, ימציא תובע את המסמכים המפורטים להלן:
 
1.       אישור משטרת ישראל ממוחשב בו מופיע שמו ופרטי הרכב המעורב.
2.       תיעוד רפואי המעיד על גרם נזק גוף כתוצאה מהתאונה.
3.       דו"ח פינוי ע"י ניידת מד"א ממקום התאונה, אם היה פינוי כאמור.
4.       בדרישה להפסדי שכר בעקבות התאונה, יומצאו תלושי שכר לשלושת החודשים הקודמים לתאונה ועד לסיום תקופת ימי המחלה הנובעים מהתאונה ואישור מעביד על הפסד שכר עקב ההיעדרות.
5.       תובע עצמאי ימציא שומות מס הכנסה או פנקסי מע"מ לתקופה המצוינת לעיל.
6.      תאונת עבודה
תובע שנפגע בתאונה שאירעה לו בדרך למקום עבודתו (בין כשכיר ובין כעצמאי) ו/או במהלך עבודתו ו/או בדרך חזרה ממקום עבודתו יתבקש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהמציא את אישורו, המכיר בתאונה כפגיעה בעבודה ומפרט הסכומים ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין התאונה.
 
 
פגיעה קטלנית (מוות)
 
במקרה של תאונה בעקבותיה, חו"ח, קופחו חיי אדם, יומצאו גם המסמכים הבאים :
1.       אישור משטרה ממוחשב עם פרטי המנוח/ה.
2.       תעודת פטירה.
3.       צו ירושה או צו קיום צוואה.
4.       צילום תעודת זהות של תלויי או עיזבון המנוח/ה.
5.       קבלות בגין הקמת מצבה.
6.       תלושי שכר של המנוח/ה לחודשים לפני התאונה.
 
נפגע קטין
 
תביעת קטין תסולק באמצעות הוריו אפוטרופסיו הטבעיים, אלא אם מונה לו אפוטרופוס אחר ובמקרה כזה יידרש הפונה להציג צו מינוי אפוטרופוס.
 
מימון טיפול רפואי עקב התאונה
 
תובע המבוטח בקופת חולים      
 
1.       בגין מעורבות בתאונות דרכים זכאי תובע לטיפול רפואי במימון קופת החולים אליה הוא משתייך, האחראית לספק לו טיפולים רפואיים הנכללים בסל הבריאות
 
2.       הוצאות רפואיות סבירות, שאינן נכללות בסל הבריאות, יכוסו ע"י החברה, כל עוד אין התאונה מהווה תאונה בעבודה ולא הוכרה ככזו על ידי המוסד לביטוח לאומי ובכפוף למפורט להלן:
 
2.1    במקרה כזה, יש לפנות למחלקה תביעות, בטרם פניה לקבלת הטיפול הרפואי ולבקש התחיבות בכתב מהחברה, למימון הטיפול הרפואי המבוקש.
2.2   חובה לצרף לבקשה למימון טיפול המוחרג מסל הבריאות המלצת רופא מומחה בכתב.
 
תובע שאינו מבוטח בקופת חולים
 
1.       זכאי לקבל החזר בגין הוצאות סבירות שהיו לו למימון טיפולים    רפואיים סבירים, ככל שהצורך בהם נובע מהתאונה.
2.       לחלופין, זכאי לבקש התחייבות החברה לשאת בעלות הטיפולים הנדרשים, ככל שהצורך בהם נובע מהתאונה על ידי פניה לחברה, בטרם פניה לקבלת הטיפול המבוקש, בבקשה לקבל התחיבות, בכתב, למימון הטיפול הרפואי המבוקש.
 
3.      חובה לצרף לבקשה למימון הטיפול המלצת רופא מומחה בכתב.
 
מימון עלות פינוי על ידי מגן דוד אדום
 
החברה תישא בעלות פינוי תובע ממקום התאונה, בכפוף למפורט להלן:
 
1.        הפינוי בוצע על ידי אמבולנס מגן דוד אדום רגיל (להבדיל מניידת אמבולנס טיפול נמרץ).
2.        התובע לא אושפז.
3.        על מנת שהחברה תישא בתשלום,  יש להמציא העתק מדו"ח הפינוי בצירוף שובר תשלום, אותו תשלם החברה.
4.        תובע שפונה על ידי אמבולנס מד"א בתאונה שארעה לו בדרכו             למקום עבודתו, בחזרה ממנה, או תוך כדי עבודתו יפנה דרישתו למוסד לביטוח לאומי.
 
פניה באמצעות עורך דין
פניה באמצעות עורך דין מחייבת המצאת יפויי כוח חתום ע"י התובע (או   אפוטרופסיו, במקרה של קטין או פסול דין אחר).
 
הליך הטיפול במחלקת תביעות חובה
 
1.       עם קבלת טופס התביעה החתום ואישור משטרה, תיפתח תביעה במחלקת תביעות ויינתן לה מספר.
2.       יש למסור מספר זה בכל פניה לחברה.
3.       בנוסף לטופס התביעה, על התובע להמציא מסמכים כמפורט לעיל.
 
4.       מחלקת תביעות חובה תבחן את המסמכים ובמידת הצורך, תאסוף מידע לבדיקת המקרה ו/או תפנה לתובע בבקשה להמצאת מסמכים נוספים ככל שיידרשו .
5.       לאחר קבלת המסמכים הרלבנטיים, תיבדק הזכאות לפיצוי ע"י מחלקת תביעות חובה ובכלל זה:
5.1      כיסוי תעודת החובה את פרטי המקרה על נסיבותיו.
5.2   תחולת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ו, 1975 על המקרה (להלן: "חוק הפיצויים").
5.3   תקפות רישיון הנהיגה של הנהג המעורב במקרה.
5.4   גובה הנזק שנגרם לתובע.
 
6.       באם לאחר בדיקת החומר הרלבנטי, יתברר שהמקרה אינו מכוסה ע"י פוליסת החובה ו/או ע"י חוק הפיצויים (להלן: חוק הפיצויים), תישלח לתובע הודעת דחייה מנומקת ע"י מחלקת תביעות חובה ובהתאם לתנאי סעיףֹ­­­ה' לכללים לבירור ויישוב תביעות.
 
7.       אם יימצא שהמקרה מכוסה על ידי פוליסת החובה וחוק הפיצויים, יתברר גובה הנזק בהתאם לתיעוד רפואי ולמסמכים המוכיחים הפסד שכר אם נגרם ומסמכים אחרים שיתבקש התובע להמציא למחלקת תביעות חובה.
 
7.1      באם גובה הנזק יהיה שנוי במחלוקת בין הצדדים, יכול וינוהל מו"מ עם התובע לסילוק תביעת
        בפשרה:
7.1.1              מחלקת תביעות חובה לא תציע הצעת פשרה בלתי סבירה למועד ההצעה.
7.1.2              הסכימו מחלקת תביעות חובה והתובע על תשלום במסגרת הסדר פשרה, תמסור החברה לתובע הצעת פשרה מפורטת בכתב (להלן: "הודעת פשרה") וייתן לו זמן סביר לעיין בתנאיה.
7.1.3              כל עוד לא אישר התובע את הודעת הפשרה, היא לא תחייב את               
                           הצדדים.
 
הערה: סעיפים 7.1.2 ו – 7.1.3 זה לא יחול על תביעה שנדונה בבית משפט או על תביעה בה התובע מיוצג על ידי עו"ד.
7.1.4              לתובע אשר יודיע כי הוא מעוניין לסלק תביעתו בהתאם  להודעת הפשרה המוצעת,ישלח כתב קבלה וויתור לחתימה בפני עורך דין או עד בגיר.
כל עוד לא אישר התובע את הצעת הפשרה וכל עוד לא חתם על  כתב הקבלה והוויתור כאמור, לא תחייב  הודעת הפשרה את הצדדים.
7.1.5              לאחר קבלת כתב קבלה וויתור וחתום על ידי התובע ובמקרה של קטין, או פסול דין אחר, חתומים על ידי אפוטרופסיו, תופק המחאה לפקודת התובע, אשר תשלח בצירוף הודעת תשלום כהגדרתה בכללים לבירור ויישוב תביעות.
 
 
התיישנות תביעה
 
1.       תביעה לנזקי גוף בגין תאונת דרכים מתיישנת בחלוף שבע שנים ממועד קרות  התאונה, בכפוף להוראות חוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958
2.       אם התובע קטין במועד התאונה, לא יביאו בחישוב תקופת ההתיישנות את התקופה עד שימלאו לתובע 18 שנים.
3.       הפניה ו/או הגשת תביעה לחברה אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות.
 הגשת תובענה לבית משפט בלבד עוצרת את מרוץ ההתיישנות. 

 

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור