מבוטח/ת יקר/ה,

על מנת להקל עליך בהליך בירור וישוב התביעה, להלן פירוט ההליך והנחיות בדבר אופן הפעולה המתבקש ממך:
 1. תהליך זה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום בחברה ,ניתן את הטופס להוריד מאתר האינטרנט של החברה בקישור הבא תחת לשונית: תביעות
 2. על מנת לזרז ההליך, נבקשך להקפיד על מסירת כתובת המייל או מס' הפקס אליו ניתן יהיה לשלוח הודעות בהמשך.
 3. במסגרת הליך בירור התביעה קיימת אפשרות למינוי שמאי, בכפוף לחוזר ביטוח 2007-1-8 "שמאות ביטוח רכב" מיום 29/4/2007 (להלן - חוזר השמאות), ו/או כל מומחה אחר, אשר החברה תיעזר בהם לצורך הטיפול וסילוק התביעה. זכותך להיות מיוצג/ת או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה.
 4. הליך בירור התביעה יתבצע בהתאם ובכפוף למערכת הכללים וטבלת המועדים של החברה המופיעים אף הם באתר האינטרנט של החברה.
 5. יש להמציא בהקדם האפשרי את המסמכים המצוינים בטופס דרישת המסמכים, בהתאם לסוג הענף או התביעה
  (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה).
 6. תשומת ליבך כי תביעתך לתגמולי ביטוח מתיישנת, בכפוף להוראות הדין, כעבור 3 שנים ממועד האירוע. הגשת תביעה לחברתנו אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות אלא רק הגשת תביעה לבית משפט.

 

תביעות בגין אובדן כושר עבודה:

יש להמציא -
 1. טופס תביעה מפורט בדבר נסיבות הארוע המחלתי או התאונתי.
 2. אישורי אי כושר מרופא מומחה בתחום הרלוונטי, אישורי היעדרות מהמעביד.
 3. תיעוד רפואי מפורט הקשור לארוע הנדון , לרבות דוחות אשפוז, מיון וסיכומי מחלה מבית חולים.
במידה וקיים צורך בבדיקת עברך הרפואי, תתבקש לחתום על כתב שיחרור מסודיות רפואית, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.
קיימת אפשרות כי תזומן לבדיקה ע"י מומחה רפואי בתחום הנדרש.
התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, בניכוי ימי המתנה כמצוין בפוליסה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.

 

תביעה בגין נכות צמיתה:

בכל תביעה יש להמציא תיעוד רפואי מלא בצרוף דו"ח רפואי עדכני נכון ליום הגשת התביעה בגין הנכות. באם מדובר בתאונת עבודה, יש להמציא בנוסף גם את מסמכי המוסד לביטוח לאומי (פרוטוקולים קריאים של הוועדות הרפואיות השונות). אין לראות באמור לעיל כי קביעות של המוסד לביטוח לאומי מחייבות את החברה, אלא אם צוין אחרת בפוליסה.
התיעוד ייבדק ע"י החברה. קיימת אפשרות כי תזומן לבדיקה ע"י מומחה רפואי בתחום הנדרש.
במידה וקיים צורך בבדיקת עברך הרפואי, תתבקש לחתום על כתב שחרור מסודיות רפואית, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.                                                                                                                                                      

תביעה בנושא ביטוח בריאות (במסגרת פוליסת בריאות לתמיד - פוליסה שאינה משווקת כיום):

מוקד "ביקורופא" (לקבלת טיפולים ברפואה אלטרנטיבית) - 1-800-225-006

 
מבוטח/ת יקר/ה,
על מנת להקל עליך בהליך בירור וישוב התביעה, להלן פירוט ההליך, וכן הנחיות בדבר אופן הפעולה המתבקש ממך:
 1. תהליך זה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום על ידך ו/או בא כוחך בחברה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה: www.shirbit.co.il).
 2. על מנת לזרז ההליך, נבקשך להקפיד על מסירת כתובת המייל או מס' הפקס אליו ניתן יהיה לשלוח הודעות בהמשך.
 3. במסגרת הליך בירור התביעה קיימת אפשרות למינוי מומחה, אשר החברה תיעזר בו לצורך הטיפול וסילוק התביעה. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה.
 4. הליך בירור התביעה יתבצע בהתאם ובכפוף למערכת הכללים וטבלת המועדים של החברה (המופיעות אף הן באתר האינטרנט של החברה).
 5. יש להמציא בהקדם האפשרי את המסמכים המצוינים בטופס דרישת המסמכים, בהתאם לסוג הענף או התביעה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה).
 6. התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.
 7. במידה וקיים צורך בבדיקת עברך הרפואי, תתבקש/י לחתום על כתב שיחרור מסודיות רפואית, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.

 

מה לעשות כאשר נזקקים לניתוח?

יש ליצור קשר מידי עם מוקד שרות הלקוחות או מחלקת התביעות של החברה.
המבוטח/ת ו/או בא כוחו/ה יצרף לטופס התביעה את כל המסמכים הרלוונטים הקשורים לניתוח.
לאחר בחירת הרופא המנתח, יש להעביר לחברה את שמו, הסכמתו לביצוע הניתוח ומכתב המכיל את כל פרטי תולדות המחלה וסוג הניתוח.
לאחר בדיקת הזכאות תשלם החברה ישירות לבית החולים עבור שירותיו ואילו את שכר המנתח ישלם המבוטח ויקבל החזר תמורת הקבלה ו/או חשבונית מס על פי הסכום שחברת הביטוח משלמת למנתח מקביל בתחום הספציפי ע"פ תעריף שר"פ הדסה.
במקרה ותזדקק לניתוח באופן דחוף עליך להודיע לבית החולים ולמנתח כי הנך מבוטח בביטוח רפואי בחברתנו בהזדמנות הראשונה יש להודיע על הניתוח למוקד שרות הלקוחות או למחלקת התביעות של חברתנו בהתאם לר"מ.

 

מה לעשות כשצריך השתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל?

מייד עם היוודע הצורך בהשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל , ליצור קשר עם מחלקת התביעות בחברתנו בטלפון 09-8922228 ואנשי המחלקה ידריכו אותך אישית בתהליך התביעה במקרה השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל .
הנחיות למבוטחי פוליסת"MORE בריאות'':

 
על מנת להקל עליך בהליך בירור וישוב התביעה, להלן פירוט ההליך, וכן הנחיות בדבר אופן הפעולה המתבקש ממך:
 1. תהליך זה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום על ידך ו/או בא כוחך בחברה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה: www.shirbit.co.il).
 2. על מנת לזרז ההליך, נבקשך להקפיד על מסירת כתובת המייל או מס' הפקס אליו ניתן יהיה לשלוח הודעות בהמשך.
 3. במסגרת הליך בירור התביעה קיימת אפשרות למינוי מומחה, אשר החברה תיעזר בו לצורך הטיפול וסילוק התביעה. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה.
 4. הליך בירור התביעה יתבצע בהתאם ובכפוף למערכת הכללים וטבלת המועדים של החברה (המופיעות אף הן באתר האינטרנט של החברה).
 5. יש להמציא בהקדם האפשרי את המסמכים המצוינים בטופס דרישת המסמכים, בהתאם לסוג הענף או התביעה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה).
 6. התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.
 7. במידה וקיים צורך בבדיקת עברך הרפואי, תתבקש/י לחתום על כתב שיחרור מסודיות רפואית, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.
 8. התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.

 

מה לעשות כשצריך השתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל:

מייד עם היוודע הצורך בהשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל , ליצור קשר עם מחלקת התביעות בחברתנו בטלפון 09-8922228 ואנשי המחלקה ידריכו אותך אישית בתהליך התביעה במקרה השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל .

 

תאונות אישיות:

תביעה בגין נכות צמיתה -
בכל תביעה יש להמציא תיעוד רפואי מלא בצרוף דו"ח רפואי עדכני נכון ליום הגשת התביעה בגין נכות. באם מדובר בתאונת עבודה, יש להמציא בנוסף את מסמכי המוסד לביטוח לאומי (פרוטוקולים קריאים של הוועדות הרפואיות השונות). אין לראות באמור לעיל כי קביעות של המוסד לביטוח לאומי מחייבות את החברה, אלא אם צוין אחרת בפוליסה.
התיעוד ייבדק ע"י החברה.
קיימת אפשרות כי תזומן לבדיקה ע"י מומחה רפואי בתחום הנדרש.
 
תביעה בגין מקרה מוות -
על היורשים החוקיים ו/או המוטבים ע"פ הפוליסה או מי מטעמם להמציא צו ירושה ו/או צו קיום צוואה מאושר כדין –זאתכאשר לא נקבעו בפוליסה מוטבים , או כאשר נקבעו בפוליסה כמוטבים היורשים החוקיים.
 
יש להמציא תעודת פטירה המציינת את סיבת המוות.
יש להמציא תיעוד רפואי מלא כולל דוחות אישפוז ומיון (באם קיימים) בשל הארוע.
במידה וקיים צורך בבדיקת העבר הרפואי של המבוטח, יתבקשו היורשים החוקיים ו/או המוטבים ע"פ הפוליסה לחתום על כתב שיחרור מסודיות רפואית של המבוטח, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.

פיצוי בעת אישפוז בבית חולים:
בנוסף לטופס התביעה, יש להמציא דוח אישפוז מבית החולים.

 
סל תרופות מורחב:
יש לפנות לחברה טרם רכישת התרופה ולהציג מרשם לתרופה שאינה כלולה בסל הבריאות ולקבל מהחברה אישור לרכישת התרופה .
לאחר קבלת האישור מהחברה, החברה תספק למבוטח את התרופה ו/או תשפה אותו בכפוף להמצאת חשבונית מס מתאימה ובניכוי ההשתתפות העצמית ו/או תשלם ישירות לנותן השרות.

 
בטחון לבריאות – פצוי למקרה גילוי מחלה קשה:
יש להמציא תוצאות בדיקות אבחנתיות של המחלה/ות בצרוף תיעוד רפואי מלא.


הנחיות להגשת תביעה על ידי נפגעי גוף בתאונות דרכים

 כללי
אדם שנגרמו לו נזקי גוף בתאונת דרכים, עקב מעורבות רכב, אשר היה מבוטח ב"שירביט חברה לביטוח בע"מ" (להלן:" החברה") בפוליסת ביטוח חובה, במועד התאונה, יפנה בתביעה למחלקת תביעות רכב חובה בחברה (להלן: "מחלקת תביעות חובה") כפי שיפורט להלן.
 
אמצעי דיווח
 
1.      מומלץ לדווח על התאונה במישרין למחלקת תביעות חובה באחד האמצעים הבאים:
בדואר :
 
לכתובת:  "שירביט חברה לביטוח בע"מ", מחלקת תביעות חובה, ת.ד.6137 נתניה 42161. 
בפקס: 076-8622354
טלפונית : בימים א, ב, ד, ה, בין  השעות 13:00 – 8:00
למס' טלפון :  076-8622394
דואר אלקטרוני: [email protected]
 
2.       ניתן לדווח גם לסניפי החברה או לסוכן הביטוח.
 
מועד ואופן הדיווח
 
1.       הטיפול בתביעה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום בחברה.
2.       מומלץ  לדווח על פגיעת נזקי גוף בתאונת דרכים למחלקת תביעות חובה מייד בסמוך לאחר התאונה.
3.       את טופס התביעה  ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה (www.shirbit.co.il), או לקבלו על ידי פניה למחלקת תביעות חובה.  
4.       לייעול הטיפול בתביעה, יש להקפיד על מסירת מלוא הפרטים, לרבות: שם מדויק, כתובת למשלוח דברי דואר (לרבות מיקוד), טלפונים ליצירת קשר, מספר פקס או כתובת דואר אלקטרוני אליהם ניתן לשלוח הודעות מהחברה ופרטי רכבים נוספים המעורבים בתאונה.
5.       לטופס ההודעה יש לצרף אישור משטרה ממוחשב בו פרטי הרכב המבוטח בחברה ופרטי נפגעי גוף.
 
המידע והמסמכים הנדרשים
 
נהג ו/או מבוטח
 
1.       בנוסף לטופס התביעה, נהג ו/או מבוטח שרכבו היה מעורב בתאונת דרכים בה נגרמו נזקי גוף, ימציא למחלקת תביעות חובה:
2.       אישור משרד הרישוי המעיד על תוקף רישיונו במועד התאונה.
3.       עותק תעודת חובה משולמת ובתוקף ליום התאונה.
4.       מסמכים להוכחת נזקים לרכב המעורב ו/או דו"ח שמאי.
 
כל נפגע גוף בתאונת דרכים
 
בנוסף לטופס תביעה ולמפורט לעיל, ימציא תובע את המסמכים המפורטים להלן:
 
1.       אישור משטרת ישראל ממוחשב בו מופיע שמו ופרטי הרכב המעורב.
2.       תיעוד רפואי המעיד על גרם נזק גוף כתוצאה מהתאונה.
3.       דו"ח פינוי ע"י ניידת מד"א ממקום התאונה, אם היה פינוי כאמור.
4.       בדרישה להפסדי שכר בעקבות התאונה, יומצאו תלושי שכר לשלושת החודשים הקודמים לתאונה ועד לסיום תקופת ימי המחלה הנובעים מהתאונה ואישור מעביד על הפסד שכר עקב ההיעדרות.
5.       תובע עצמאי ימציא שומות מס הכנסה או פנקסי מע"מ לתקופה המצוינת לעיל.
6.      תאונת עבודה
תובע שנפגע בתאונה שאירעה לו בדרך למקום עבודתו (בין כשכיר ובין כעצמאי) ו/או במהלך עבודתו ו/או בדרך חזרה ממקום עבודתו יתבקש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהמציא את אישורו, המכיר בתאונה כפגיעה בעבודה ומפרט הסכומים ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין התאונה.
 
 
פגיעה קטלנית (מוות)
 
במקרה של תאונה בעקבותיה, חו"ח, קופחו חיי אדם, יומצאו גם המסמכים הבאים :
1.       אישור משטרה ממוחשב עם פרטי המנוח/ה.
2.       תעודת פטירה.
3.       צו ירושה או צו קיום צוואה.
4.       צילום תעודת זהות של תלויי או עיזבון המנוח/ה.
5.       קבלות בגין הקמת מצבה.
6.       תלושי שכר של המנוח/ה לחודשים לפני התאונה.
 
נפגע קטין
 
תביעת קטין תסולק באמצעות הוריו אפוטרופסיו הטבעיים, אלא אם מונה לו אפוטרופוס אחר ובמקרה כזה יידרש הפונה להציג צו מינוי אפוטרופוס.
 
מימון טיפול רפואי עקב התאונה
 
תובע המבוטח בקופת חולים      
 
1.       בגין מעורבות בתאונות דרכים זכאי תובע לטיפול רפואי במימון קופת החולים אליה הוא משתייך, האחראית לספק לו טיפולים רפואיים הנכללים בסל הבריאות
 
2.       הוצאות רפואיות סבירות, שאינן נכללות בסל הבריאות, יכוסו ע"י החברה, כל עוד אין התאונה מהווה תאונה בעבודה ולא הוכרה ככזו על ידי המוסד לביטוח לאומי ובכפוף למפורט להלן:
 
2.1    במקרה כזה, יש לפנות למחלקה תביעות, בטרם פניה לקבלת הטיפול הרפואי ולבקש התחיבות בכתב מהחברה, למימון הטיפול הרפואי המבוקש.
2.2   חובה לצרף לבקשה למימון טיפול המוחרג מסל הבריאות המלצת רופא מומחה בכתב.
 
תובע שאינו מבוטח בקופת חולים
 
1.       זכאי לקבל החזר בגין הוצאות סבירות שהיו לו למימון טיפולים    רפואיים סבירים, ככל שהצורך בהם נובע מהתאונה.
2.       לחלופין, זכאי לבקש התחייבות החברה לשאת בעלות הטיפולים הנדרשים, ככל שהצורך בהם נובע מהתאונה על ידי פניה לחברה, בטרם פניה לקבלת הטיפול המבוקש, בבקשה לקבל התחיבות, בכתב, למימון הטיפול הרפואי המבוקש.
 
3.      חובה לצרף לבקשה למימון הטיפול המלצת רופא מומחה בכתב.
 
מימון עלות פינוי על ידי מגן דוד אדום
 
החברה תישא בעלות פינוי תובע ממקום התאונה, בכפוף למפורט להלן:
 
1.        הפינוי בוצע על ידי אמבולנס מגן דוד אדום רגיל (להבדיל מניידת אמבולנס טיפול נמרץ).
2.        התובע לא אושפז.
3.        על מנת שהחברה תישא בתשלום,  יש להמציא העתק מדו"ח הפינוי בצירוף שובר תשלום, אותו תשלם החברה.
4.        תובע שפונה על ידי אמבולנס מד"א בתאונה שארעה לו בדרכו             למקום עבודתו, בחזרה ממנה, או תוך כדי עבודתו יפנה דרישתו למוסד לביטוח לאומי.
 
פניה באמצעות עורך דין
פניה באמצעות עורך דין מחייבת המצאת יפויי כוח חתום ע"י התובע (או   אפוטרופסיו, במקרה של קטין או פסול דין אחר).
 
הליך הטיפול במחלקת תביעות חובה
 
1.       עם קבלת טופס התביעה החתום ואישור משטרה, תיפתח תביעה במחלקת תביעות ויינתן לה מספר.
2.       יש למסור מספר זה בכל פניה לחברה.
3.       בנוסף לטופס התביעה, על התובע להמציא מסמכים כמפורט לעיל.
 
4.       מחלקת תביעות חובה תבחן את המסמכים ובמידת הצורך, תאסוף מידע לבדיקת המקרה ו/או תפנה לתובע בבקשה להמצאת מסמכים נוספים ככל שיידרשו .
5.       לאחר קבלת המסמכים הרלבנטיים, תיבדק הזכאות לפיצוי ע"י מחלקת תביעות חובה ובכלל זה:
5.1      כיסוי תעודת החובה את פרטי המקרה על נסיבותיו.
5.2   תחולת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ו, 1975 על המקרה (להלן: "חוק הפיצויים").
5.3   תקפות רישיון הנהיגה של הנהג המעורב במקרה.
5.4   גובה הנזק שנגרם לתובע.
 
6.       באם לאחר בדיקת החומר הרלבנטי, יתברר שהמקרה אינו מכוסה ע"י פוליסת החובה ו/או ע"י חוק הפיצויים (להלן: חוק הפיצויים), תישלח לתובע הודעת דחייה מנומקת ע"י מחלקת תביעות חובה ובהתאם לתנאי סעיףֹ­­­ה' לכללים לבירור ויישוב תביעות.
 
7.       אם יימצא שהמקרה מכוסה על ידי פוליסת החובה וחוק הפיצויים, יתברר גובה הנזק בהתאם לתיעוד רפואי ולמסמכים המוכיחים הפסד שכר אם נגרם ומסמכים אחרים שיתבקש התובע להמציא למחלקת תביעות חובה.
 
7.1      באם גובה הנזק יהיה שנוי במחלוקת בין הצדדים, יכול וינוהל מו"מ עם התובע לסילוק תביעת
        בפשרה:
7.1.1              מחלקת תביעות חובה לא תציע הצעת פשרה בלתי סבירה למועד ההצעה.
7.1.2              הסכימו מחלקת תביעות חובה והתובע על תשלום במסגרת הסדר פשרה, תמסור החברה לתובע הצעת פשרה מפורטת בכתב (להלן: "הודעת פשרה") וייתן לו זמן סביר לעיין בתנאיה.
7.1.3              כל עוד לא אישר התובע את הודעת הפשרה, היא לא תחייב את               
                           הצדדים.
 
הערה: סעיפים 7.1.2 ו – 7.1.3 זה לא יחול על תביעה שנדונה בבית משפט או על תביעה בה התובע מיוצג על ידי עו"ד.
7.1.4              לתובע אשר יודיע כי הוא מעוניין לסלק תביעתו בהתאם  להודעת הפשרה המוצעת,ישלח כתב קבלה וויתור לחתימה בפני עורך דין או עד בגיר.
כל עוד לא אישר התובע את הצעת הפשרה וכל עוד לא חתם על  כתב הקבלה והוויתור כאמור, לא תחייב  הודעת הפשרה את הצדדים.
7.1.5              לאחר קבלת כתב קבלה וויתור וחתום על ידי התובע ובמקרה של קטין, או פסול דין אחר, חתומים על ידי אפוטרופסיו, תופק המחאה לפקודת התובע, אשר תשלח בצירוף הודעת תשלום כהגדרתה בכללים לבירור ויישוב תביעות.
 
 
התיישנות תביעה
 
1.       תביעה לנזקי גוף בגין תאונת דרכים מתיישנת בחלוף שבע שנים ממועד קרות  התאונה, בכפוף להוראות חוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958
2.       אם התובע קטין במועד התאונה, לא יביאו בחישוב תקופת ההתיישנות את התקופה עד שימלאו לתובע 18 שנים.
3.       הפניה ו/או הגשת תביעה לחברה אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות.
 הגשת תובענה לבית משפט בלבד עוצרת את מרוץ ההתיישנות. 

 

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור