גודל טקסט : א+ א-
פוליסות וטפסים

הסדר פשרה- בנושא מיגונים

מבוטח יקר,

 א.ג.נ.,

הנדון: בדיקת זכאותך לפיצוי בגין אמצעי מיגון לרכב פרטי מכוח הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

  

  1. ביום 19.6.2016 אושר בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד חברת שירביט  ביום 30.7.2008 (ת"א 1821/08 מחוזי תל-אביב), (להלן, בהתאמה "הסדר הפשרה" ו – "[חברת הביטוח]"), שעניינה הוא תשלום למבוטחים בביטוח רכב רכוש (מקיף), אשר ארע להם מקרה ביטוח מסוג "גניבה", "אובדן להלכה" או "אובדן גמור" (להלן: "מקרה ביטוח"), בגין שוויו של אמצעי המיגון לרכב (ובכלל זאת אמצעי מיגון מסוג "איתוראן", "פוינטר", "עלוקה", "קודן", "אימובילייזר" ואמצעי מיגון נוספים שיימצאו רלוונטיים, לפי המנגנון הקבוע בהסדר הפשרה – לעיל ולהלן "אמצעי מיגון"), אשר הותקן ברכביהם של המבוטחים לפי דרישת חברת הביטוח שירביט הכל בתנאים הקבועים בהסדר הפשרה.

 

  1. הזכאים לפיצוי הוגדרו בהסכם הפשרה כך:

 א. כל מבוטחי שירביט בביטוח רכב רכוש (מקיף) ו/או שהיו מבוטחים על ידי שירביט בביטוח רכב רכוש (מקיף) בתקופה של שלוש שנים לפני מועד הגשת התביעה ועד ליום

19.6.2016 (להלן – "התקופה הקובעת");

 

 ב. אשר התקינו ברכבם הפרטי אמצעי מיגון לפי דרישת שירביט ו/או שנמצא ברכבם הפרטי אמצעי מיגון אשר תאם את דרישת שירביט במועד קרות מקרה הביטוח (למען הסר ספק, הכוונה היא למקרים בהם במועד מקרה הביטוח נכללה דרישה להתקנת אמצעי המיגון ברשימת הפוליסה);

 

 ג. אשר במהלך התקופה הקובעת ארע לרכבם מקרה ביטוח;

 

 ד. אשר בעת קרות מקרה הביטוח היו מבוטחים בשירביט;

 

 ה. ואשר לא קיבלו משירביט שיפוי, מלא או חלקי, בגין אמצעי המיגון שהותקן ברכבם כאמור, לרבות בדרך של פירוק אמצעי המיגון, ואשר זכאותם לפיצוי לא נשללת בהסכם הפשרה.

 

 

  1. מובהר, כי האמור לעיל, הינו בבחינת תמצית הסדר הפשרה בלבד, וכי הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה, חוסר או אי התאמה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור בפנייה זו, יקבעו ההוראות שבהסדר פשרה.

 

  1. הסדר הפשרה עומד לעיונך במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בין השעות 8:30 ל-12:30 וכן במשרדי עו"ד יוחי גבע, מדרך מאיר ויסגל 2, פארק המדע רחובות.

  

  1. על מנת לבחון את זכאותך לקבלת פיצוי בהתאם להסדר הפשרה, מתכבדת החברה לפנות אליך, כאמור בהסדר הפשרה, וליידע אותך כדלקמן:

 

א. הנך מתבקש לפנות אל החברה בכתב, באחד האפיקים הבאים: בדואר לרח' יד חרוצים 18 נתניה 4216002, או בפקס שמספרו 076-8843329 או באמצעות כתובת דוא"ל: migunim@shirbit.co.il, בתוך שישים (60) ימים מיום קבלת מכתב זה,  ולצרף לפנייתך את פרטי מקרה הביטוח וכן כל מסמך המצוי בידך, לרבות חשבונית/קבלה  או כל מסמך אחר המעיד על עלות אמצעי המיגון שהותקן ברכבך, ו/או על מועד ההתקנה, בקשר למקרה הביטוח ולתגמולי הביטוח ששולמו לך;

 

ב. הנך מתבקש לציין בפנייתך טלפון לבירורים וכן כתובת דוא"ל ככל שקיימת, ומספר חשבון בנק (בצירוף צילום המחאה מבוטלת).

 

ג. עם קבלת פנייתך, תבחן החברה האם הינך נמנה עם חברי הקבוצה, כאמור לעיל; 

 

ד. במידה שימצא כי הנך נמנה עם חברי הקבוצה – יועבר לכתובתך כאמור במכתבנו זה, פיצוי בהתאם לתנאים הקבועים בהסדר הפשרה, בשיק או בהעברה בנקאית (לפי שיקול דעת החברה). 

 

  

בברכה,

                                                                                                                                 חברת שירביט

 

 

X
לוגו היי נעים להכיר אני חיפי החיפושית