הנחיות לתובע תביעת חו"ל

הנחיות לתובע בתביעת ביטוח נסיעות לחו"ל:

 1. תהליך זה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום בחברה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה: www.shirbit.co.il ובצרוף העתק פוליסה בתוקף ליום הארוע.
 2. על מנת לזרז ההליך, נבקשך להקפיד על מסירת כתובת המייל או מס' הפקס אליו ניתן יהיה לשלוח הודעות בהמשך.
 3. במסגרת הליך בירור התביעה קיימת אפשרות למינוי מומחה, אשר החברה תיעזר בו לצורך הטיפול וסילוק התביעה. זכותך להיות מיוצג/ת או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה.
 4. הליך בירור התביעה יתבצע בהתאם ובכפוף למערכת הכללים וטבלת המועדים של החברה (המופיעות אף הן באתר האינטרנט של החברה).
 5. יש להמציא בהקדם האפשרי את המסמכים המצוינים בטופס דרישת המסמכים, בהתאם לסוג הענף או התביעה.
 6. התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.
 7. במידה וקיים צורך בבדיקת עברך הרפואי, תתבקש/י לחתום על כתב שיחרור מסודיות רפואית, על מנת למשוך את התיק הרפואי ובדיקת העבר הרפואי.

 

תביעה בגין אובדן מטען בחו"ל:

יש להמציא מסמכים ראשוניים כדלקמן

 1. טופס תביעה מפורט הכולל תיאור נסיבות הארוע ורשימה מפורטת של החפצים הנתבעים.
 2. אישור משטרה ממקום הארוע.
 3. קבלות קניה ו/או כל אסמכתא הקיימת בגין הרכוש הנתבע.
 4. במידה והמטען אבד, כאשר היה בחזקת חברת התעופה, יש להמציא אישור מתאים מחברת התעופה, להגיש תביעה כנגד חברת התעופה, ולהמציא לחברתנו את פירוט התגמולים ששולמו על ידי חברת התעופה.
 5. מלבד מסמכים אלו, יתכן ותתבקש/י להמציא מסמכים נוספים .

 

תביעה בגין החזר הוצאות רפואיות:

 1. יש להמציא מסמכים ראשוניים כדלקמן:
 2. דו"ח רפואי בצרוף אבחנה רפואית ברורה מרופא מטפל בחו"ל.
 3. קבלות ו/או חשבוניות בגין התשלומים לגורמים הרפואיים בחו"ל.
 4. קבלות ו/או חשבוניות בגין רכישת תרופות.
 5. מלבד מסמכים אלו, יתכן ותתבקש/י להמציא מסמכים נוספים .
 

תביעה בגין אישפוז בחו"ל:

בכל מקרה של אישפוז בבי"ח בחו"ל, יש ליצור קשר בהקדם האפשרי עם מרכז הסיוע המצוין בפוליסה, המתמחה במתן שירותים בשעת מצוקה זו. במרכז הסיוע תקבל/י הנחיות מדויקות לפעולה בכל הכרוך באישפוז והתשלום לבית החולים, בכל בעיה ובזמן אמת. והכל בכפוף לתנאי הפוליסה.

כמו כן, יש להמציא מסמכים ראשוניים כדלקמן:

 1. דו"ח קבלה לחדר מיון = Admitance Report.
 2. דו"ח שחרור מבי"ח = Discharge Summary .

התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו, ישירות לבית החולים בחו"ל.

במידה והתשלום לבית החולים נעשה על ידך, התשלום ייעשה לאחר בדיקת הזכאות ואישורה, ובכפוף לתנאי הפוליסה ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור