הנחיות לתובע תביעות רכב

הנחיות לתובע בתביעת רכב

 

מוקד שירותי גרירה - 5525* או  2526*

מוקד תביעות נזקי שמשות - 2922*

  

מבוטח/ת יקר/ה,

 על מנת להקל עליך בהליך בירור וישוב התביעה, להלן פירוט ההליך והנחיות בדבר אופן הפעולה המתבקש ממך:

 1. תהליך זה מתחיל עם קבלת טופס תביעה ממולא וחתום בחברה ניתן את הטופס להוריד מאתר האינטרנט של החברה: טפסי תביעה
 2. על מנת לזרז ההליך, נבקשך להקפיד על מסירת כתובת המייל או מס' הפקס אליו ניתן יהיה לשלוח הודעות בהמשך.
 3. במסגרת הליך בירור התביעה קיימת אפשרות למינוי שמאי, בכפוף לחוזר ביטוח 2007-1-8 "שמאות ביטוח רכב" מיום 29/4/2007 (להלן - חוזר השמאות), ו/או כל מומחה אחר, אשר החברה תיעזר בהם לצורך הטיפול וסילוק התביעה. זכותך להיות מיוצג/ת או להיוועץ במומחה מטעמך במהלך בירור התביעה.
 4. הליך בירור התביעה יתבצע בהתאם ובכפוף למערכת הכללים וטבלת המועדים של החברה (המופיעות אף הן באתר האינטרנט של החברה).
 5. יש להמציא בהקדם האפשרי את המסמכים המצוינים בטופס דרישת המסמכים, בהתאם לסוג הענף או התביעה (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של החברה).

תשומת ליבך כי תביעתך לתגמולי ביטוח מתיישנת, בכפוף להוראות הדין, כעבור 3 שנים ממועד האירוע, הגשת תביעה לחברתנו אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות אלה רק הגשת תביעה לבית משפט.

  

פירוט הליך בירור ויישוב תביעה (רכב רכוש)

1. מסלול הגשת תביעה בגין נזק חלקי:

ישנם שני מסלולים בהם ניתן להגיש את התביעה -

א. מסלול מוסך הסדר: לקבלת אישור להסדר חייג 8945*

יש להכניס את הרכב למוסך הסדר, ולהמציא טופס תביעה ממולא וחתום (כמצוין לעיל). רשימת מוסכי ההסדר נמצאת באתר האינטרנט של החברה.

במוסך הסדר תהנה/י מהטבות, כגון רכב חלופי מיום תחילת התיקון ועד גמר התיקון (בכפוף ובהתאם לתנאי הפוליסה, המופיעים גם באתר האינטרנט של החברה), תשלום השתתפות עצמית מוקטנת, לא תצטרך לשאת בעלות התיקון, וזאת בכפוף לקבלת אישורנו מראש. מיד עם הכנסת הרכב למוסך, יש להודיע לסניף המטפל ו/או לסוכן הביטוח, וזה ידאג לקבל מהחברה אישור להסדר.

 בנוסף, ניתן לזמן שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה (הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של החברה) ו/או לפעול בכפוף לחוזר השמאות כאמור בדף "הסבר ומידע כללי בנוגע לבחירת שמאי והליך שומה" בפוליסת הביטוח (המופיעה גם באתר האינטרנט של החברה).

עם גמר תיקון הרכב, יש לשלם למוסך השתתפות עצמית מוקטנת ו/או תשלום עבור כינון הפוליסה, ולהחזיר את הרכב החלופי למקום שבו משכת את הרכב.

במידה וקיימת תביעה בגין ירידת ערך, החברה תפעל לתשלום בגין ירידת הערך בכפוף לתנאי הפוליסה.

באם מסיבה כלשהי לא ניתן אישור להסדר, ניתן לתקן הרכב במסגרת מוסכי ההסדר וליהנות מהטבות המצוינות לעיל, אולם במקרה זה יהיה עליך לשלם את מלוא עלות תיקון הרכב במוסך בהמחאה דחויה ל-90 ימים. כמו כן, יהיה עליך להעביר את חשבוניות תיקון הרכב לשמאי לשם הוצאת דו"ח שמאי (ניתן להעביר באמצעות הסניף המטפל ו/או סוכן הביטוח). המחאתנו תוצא בכפוף להמצאת כל המסמכים שנדרשו.

 

ב. מסלול שאינו מוסך הסדר:

יש להכניס את הרכב למוסך שנבחר על ידך, ולהמציא טופס תביעה ממולא וחתום (כמצוין לעיל).

מיד עם הכנסת הרכב למוסך, יש להודיע לסניף המטפל ו/או לסוכן הביטוח. בנוסף, יש לזמן שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה (הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של החברה) ו/או לפעול בכפוף לחוזר השמאות כאמור בדף "הסבר ומידע כללי בנוגע לבחירת שמאי והליך שומה" בפוליסת הביטוח (המופיעה גם באתר האינטרנט של החברה).

טרם תיקון הרכב יש לוודא כי התיקון ייעשה בהתאם להנחיות השמאי.

 עם גמר התיקון יש להעביר בהקדם האפשרי חשבונית תיקון.

במידה והינך מקזז מע"מ תשומות מול שלטונות המע"מ בגין רכב זה, יש להעביר העתק חשבונית (ניתן להעביר באמצעות הסניף המטפל ו/או סוכן הביטוח).

העברה בנקאית תוצא בכפוף להמצאת כל המסמכים שנדרשו.

 

2.מסלול הגשת תביעה במקרה של אובדן כללי או אובדן להלכה (בכפוף לתנאי הפוליסה):

1.יש להכניס את הרכב למוסך הסדר או כל מוסך שנבחר על ידך, ולהמציא טופס תביעה ממולא וחתום (כמצוין לעיל).

מיד עם הכנסת הרכב למוסך, יש להודיע לסניף המטפל ו/או לסוכן הביטוח. בנוסף ניתן לזמן שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה (הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של החברה) ו/או לפעול בכפוף לחוזר השמאות כאמור בדף "הסבר ומידע כללי בנוגע לבחירת שמאי והליך שומה" בפוליסת הביטוח (המופיעה גם באתר האינטרנט של החברה).

2. באם השמאי מכריז על הרכב כאובדן כללי, יש לדאוג להוציא מהרכב את החפצים האישיים, שאינם חלק אינטגראלי מהרכב. שרידי הרכב יועברו על ידי החברה למגרשי המכוניות, אשר לחברה קיים הסכם עימם.

 3.התשלום ייקבע על-פי מחירון לוי יצחק התקף למועד מקרה הביטוח על כל המשתנים, וירידות ערך שנקבעו בעבר ככל שהיו, ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים ושני מפתחות הרכב.

 4.הפוליסה תמוצה. דהיינו, באם קיים חוב כלשהו, כלפי החברה הסכום יקוזז מסך כל תגמולי הביטוח.

 

3. גניבת רכב או גניבה ומציאת רכב

1.יש להעביר טופס תביעה בגין גניבת רכב, בצרוף אישור משטרה.

2.רכב חלופי יועמד לרשותך בהתאם ובכפוף לתנאי הפוליסה.

3.אם ימצא הרכב, בטרם חלוף תקופת ההמתנה הרשומה בפוליסה, יש להודיע על כך במיידי לחברה.

4.במידה והרכב הנמצא ניזוק, יש להעביר את הרכב למוסך (כמצוין במסלול מוסך הסדר, ניתן להשתמש במוסכי הסדר וכך ליהנות מהנחה בתשלום השתתפות עצמית ורכב חלופי, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה). במקרה של תיקון נזקים לאחר גניבה, יש לשלם את מלוא עלות התיקון למוסך בהמחאה דחויה ל-90 יום.

5.עם כניסת הרכב למוסך, יש להודיע לסניף המטפל ו/או לסוכן הביטוח. בנוסף יש לזמן שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה (הרשימה מופיעה באתר האינטרנט של החברה) ו/או לפעול בכפוף לחוזר השמאות כאמור בדף ההסבר "הסבר ומידע כללי בנוגע לבחירת שמאי והליך שומה" בפוליסת הביטוח (המופיעה גם באתר האינטרנט של החברה).

6.עם גמר התיקון, יש למסור לחברה בהקדם האפשרי חשבונית תיקון. במידה והינך מקזז מע"מ תשומות מול שלטונות המע"מ בגין רכב זה, יש להעביר העתק חשבונית (ניתן להעביר באמצעות הסניף המטפל ו/או סוכן הביטוח). המחאתנו תוצא בכפוף להמצאת כל המסמכים שנדרשו.

7.מידה והרכב לא ימצא בחלוף תקופת ההמתנה המצוינת בפוליסה, ישולם ערך הרכב ע"פ מחירון לוי יצחק, התקף למועד מקרה הביטוח, על כל  המשתנים, וירידות ערך שנקבעו בעבר ככל שהיו, ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים ושתי מפתחות הרכב.

8. הפוליסה תמוצה. דהיינו, אם קיים חוב כלשהו, הסכום יקוזז מסך הכל תגמולי הביטוח.

 פירוט המסמכים שיש להמציא בשלב ראשון לחברה:
 1. אישור משטרה.
 2. רישיונות הרכב
 3. מפתחות הרכב לרבות שלטים ומפתחות רזרביים.
 4. אישור הסכמה למסירת מידע ממשרד הרישוי ( ישלח באמצעות החברה)
 5. תדפיס רישיון הרכב (טופס 1010) ללא עיקולים.
 6. ייפוי כוח להעברת בעלות (חתום על ידי עורך דין ).
 7. חשבונית, הזמנה ו/או זיכרון דברים בעת רכישת הרכב.
 8. חשבונית מיגון או מפרט טכני של מערכת האזעקה ו/או אישור מיגון.
 9. תדפיס היסטוריה מהמוסך או 3 טיפולים אחרונים.
 10. מסמכים המעידים על התקנת אביזרים נוספים ברכב.
 11. במקרה של שעבוד, יש לקבל התחייבות מהבנק על הסרת השיעבוד בהתאם.
 12. במקרה של רכב פטור ממיסים, יש לקבל אישור מתאים מהמכס או ביטוח לאומי או משרד הביטחון.
 13. אישורי העדר תביעות בכפוף להצהרתך ביום כריתת חוזה ביטוח.
 14. טופס העברה בנקאית.
בהמשך בירור התביעה ייתכן שתידרש להמציא לחברה מסמכים נוספים לפי דרישתה.

 

4. תביעות צד ג': לקבלת אישור להסדר חייג 8945*

א. תיקון נזקי צד ג' במסגרת מוסכי הסדר -

בחברתנו קיים מסלול מיוחד לסילוק תביעות צד ג' במסגרת מוסכי הסדר, במקרים בהם קיימת אחריות מוחלטת של מבוטחנו ואישורו לטיפול בתביעה. יש לפנות למחלקת תביעות צד ג' בחברה (במייל ו/או בטלפון המופיעים באתר האינטרנט של החברה) מיד עם קרות הנזק ולהמציא טופס תביעה (המופיע באתר האינטרנט שלה החברה). ע"פ נסיבות האירוע תיבדק זכאות לתיקון הרכב במסגרת הסדר מוסכים ויינתן מספר אישור להסדר. ההטבה לתובעים צד ג', המתקנים במסגרת הסדר מוסכים, הינה בהעמדת רכב חלופי למלוא תקופת התיקון ותשלום למוסך ישירות ע"י חברתנו. אם קיימת ירידת ערך, החברה תפעל לתשלום בגין ירידת הערך בכפוף להמצאת כל המסמכים שנדרשו.

ב. תיקון נזקי צד ג' שלא במסגרת מוסכי הסדר -

יש להעביר לחברתנו טופס תביעה בצרוף דו"ח שמאי ותמונות הנזק, אישור אי הגשת תביעה מטעם החברה המבטחת וחשבוניות בדבר תיקון הרכב, ותשלום שכ"ט שמאי.

לתשומת ליבך אין החברה מתחייבת לשלם שכר טרחה בכל סכום. ישולם שכר טרחה עד לסכום סביר ומקובל.

חברתנו תבדוק את נושא האחריות והנזקים הנטענים.

במקרה של מחלוקת בדבר הנזקים, החברה שומרת לעצמה זכות לבדוק את הרכב נשוא התביעה. התשלום ייעשה בכפוף לאישור מבוטחנו ולהמצאת כל המסמכים שנדרשו.

 

היי נעים להכיר!

אני חיפי החיפושית ואני פה לעזור